การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร- ข้อมูลทั่วไปการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 
 
        เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564  นายอิทธิพงษ์  ทองล้อม  นายกเทศมนตรีตำบลบางวัวคณารักษ์  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์  ประจำปีงบประมาณ 2565 
        ประเด็นที่ 1  การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปรงใสภายในหน่วยงาน
        ประเด็นที่ 2  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ
        ประเด็นที่ 3  การนำนโยบายไม่รับของขวัญไปสู่การปฏิบัติ
        ประเด็นที่ 4  การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจการรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
        ประเด็นที่ 5  กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ
        ประเด็นที่ 6  กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรม และโปรงใส

        ในการนี้ นายอิทธิพงษ์  ทองล้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางวัวคณารักษ์ ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ ปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริม ให้เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ ลดความเสี่ยงการทุจริต พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชิบดียิ่งขึ้น ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้น ให้มีคุณธรรมและความโปรงใสต่อไป

     

 


เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์

29 หมู่ที่ 3 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

E-mail : bangwuakanarak@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 038-539707-8 Fax : 038-539709

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.bangwuakanarak.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่