ประวัติเทศบาล- ข้อมูลทั่วไปประวัติเทศบาล

 

ประวัติการจัดตั้งเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์

 

                         เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์เดิมมีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบางวัว เป็นหน่วยองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2538 ตามประกาศกระทรวง มหาดไทย ลงวันที่ 2 มีนาคม 2538  ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องเปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางวัว เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบางวัวคณารักษ์และจัดตั้งเป็นเทศบาล ตำบลบางวัวคณารักษ์ ลงวันที่  28  สิงหาคม  2550  โดยมีตราสัญลักษณ์ของเทศบาลเป็นรูปหัววัวอยู่บนโรงงาน อุตสาหกรรม

 

 

 

 

                         เทศบาตำบลบางวัวคณารักษ์ ตั้งอยู่เลขที่ 29 หมู่ 3 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา พื้นที่เทศบาลตำบลบางวัว คณารักษ์ ตั้งอยู่บนที่ราบ ห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 30 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอ
บางปะกง ประมาณ 7 กิโลเมตร  ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของจังหวัด โดย มีพื้นที่ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางวัวเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลบางวัวคณารักษ์และจัดตั้ง เป็น เทศบาล
ตำบลบางวัวคณารักษ์ ลงวันที่  28  สิงหาคม  2550  มีพื้นที่ 29.5 ตารางกิโลเมตรเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์

29 หมู่ที่ 3 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

E-mail : bangwuakanarak@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 038-539707-8 Fax : 038-539709

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.bangwuakanarak.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่