สำนักปลัด- บุคลากรสำนักปลัด

นายธนภูมิ ศิริวงศ์

รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)

สายด่วน : 087-6113377

นางสาววันทนา ฉิมบ้านดอน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น

สายด่วน : 086-1157441

นางสาววิไลรัตน์ ขาวมรดก

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)

สายด่วน : 092-4590549

นางจำลอง หาญกล้า

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสั

สายด่วน : 081-8621772

นางสาววาสนา บุญจิตต์

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ

สายด่วน : 038-539707-8

นางสาวจีรพร ทองหอม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

สายด่วน : 038-539707-8

นางสาวปณิดา วงศ์ศรีวัฒนกุล

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

สายด่วน : 038-539707-8

นายประภาส เกิดโสภา

นิติกรปฏิบัติการ

สายด่วน : 038-539707-8

นางสาวอุษณีษ์ สร้อยอากาศ

นักพัฒนาชุมชน

สายด่วน : 038-539707-8

ธนาธิป โยคะสิงห์

นักวิชาการศึกษา

สายด่วน : 038-539707-8

นิติพนธ์ สีดา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สายด่วน : 038-539707-8

นายไพรัตน์ ชีกล่ำ

พนักงานขับรถยนต์

สายด่วน : 038-539707-8

นางอรการณ์ ตระกูลธรรม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

สายด่วน : 038-539707-8

นางสาวสุภัคพร รัตนกุญชลี

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สายด่วน : 038-539707-8

นายรุ่งโรจน์ เล็กศิริ

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

สายด่วน : 038-539707-8

นายจิรศักดิ์ แจ่มจิตร์

พนักงานขับรถยนต์

สายด่วน : 038-539707-8

นายรังสรรค์ เรืองฤทธิ์

พนักงานขับรถยนต์

สายด่วน : 038-539707-8

นายปิยะ ยิ้มกริ่ม

พนักงานดับเพลิง

สายด่วน : 038-539707-8

นายดนุภพ พัฒนา

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

สายด่วน : 038-539707-8

นางสาวปิยะนุช จันทร์บุญ

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

สายด่วน : 038-539707-8

นางสาวปาริชาติ เกตุศรี

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

สายด่วน : 038-539707-8

นางสาววัลลภา แฉ่งน้อย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

สายด่วน : 038-539707-8

นายกฤช เพชรรัตน์

ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

สายด่วน : 038-539707-8

นางสาวทัศนีย์ สายนุ้ย

ผช.จพง.การเงินและบัญชี

สายด่วน : 038-539707-8

นายสมโภชน์ ฉัตรทอง

คนงาน

สายด่วน : 038-539707-8

นายจักรกฤษ ฮวดโต

พนง.ขับเครื่องจักรขนาดเบา

สายด่วน : 038-539707-8

นายสมพล เก๊อะเจริญ

พนักงานดับเพลิง

สายด่วน : 038-539707-8

นายมโนชย์ พุ่มพวง

พนักงานดับเพลิง

สายด่วน : 038-539707-8

นายเมธี แจ่มจิตร

พนักงานดับเพลิง

สายด่วน : 038-539707-8

นายนพดล กำจัด

พนักงานดับเพลิง

สายด่วน : 038-539707-8

นายดิลก พัฒนา

พนักงานดับเพลิง

สายด่วน : 038-539707-8

นายอำพล เฟื่องฟู

พนักงานดับเพลิง

สายด่วน : 038-539707-8

นายธเนศ ชีกล่ำ

พนักงานดับเพลิง

สายด่วน : 038-539707-8

นายคุณากร พิมพ์แปร

พนักงานดับเพลิง

สายด่วน : 038-539707-8

นายประภาส ปราโมทย์

พนักงานดับเพลิง

สายด่วน : 038-539707-8

นายวสันต์ แสงสว่าง

พนักงานดับเพลิง

สายด่วน : 038-539707-8

นายวีรพล ชุ่มศิริ

พนักงานดับเพลิง

สายด่วน : 038-539707-8

นายธนพร หอยสังข์

พนักงานดับเพลิง

สายด่วน : 038-539707-8

นายอานนท์ แสงทอง

พนักงานดับเพลิง

สายด่วน : 038-539707-8

นายเมธี เม้ยศรี

พนักงานดับเพลิง

สายด่วน : 038-539707-8

นายประวิทย์ จันทร์เสม

พนักงานดับเพลิง

สายด่วน : 038-539707-8

นายสราวุธ จุลวัจน์

พนักงานดับเพลิง

สายด่วน : 038-539707-8

นายกฤษณ ศรีเม้ย

พนักงานดับเพลิง

สายด่วน : 038-539707-8

นายอ๊อด พิมพ์จันทร์

พนักงานดับเพลิง

สายด่วน : 038-539707-8

นายวัชรพล แสงทอง

พนักงานดับเพลิง

สายด่วน : 038-539707-8

นายอัตชัย เรืองเดช

ภารโรง

สายด่วน : 038-539707-8

นายธงชัย กันประเสริฐ

ช่างไม้

สายด่วน : 038-539707-8

นางสาวเสาวลักษณ์ หลวงเชิง

คนงาน

สายด่วน : 038-539707-8

นางสาวผกาวดี ไชยชนะ

คนงาน

สายด่วน : 038-539707-8

นางสาวณัฐกมล วิมลจิตต์

นักการ

สายด่วน : 038-539707-8

นายนิคม จรุงจิตร์

พนักงานขับรถยนต์

สายด่วน : 038-539707-8

นายประสิทธิชัย บัณฑิต

คนงาน

สายด่วน : 038-539707-8

นายพเยาว์ อิ่มดี

คนงาน

สายด่วน : 038-539707-8

นายณรงค์ เณรหนู

คนงาน

สายด่วน : 038-539707-8

นายกู้เกียรติ สอาดโฉม

คนสวน

สายด่วน : 038-539707-8

ขนิษฐา แสงแก้ว

นักการ

สายด่วน : 038-539707-8เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์

29 หมู่ที่ 3 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

E-mail : bangwuakanarak@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 038-539707-8 Fax : 038-539709

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.bangwuakanarak.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่