กองช่าง- บุคลากรกองช่าง

ร.ต.ต.สุรเศรษฐ์ เจิมรอด

รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

สายด่วน : 084-3623042

นายสมบัติ ใหม่เอี่ยม

ผู้อำนวยการกองช่าง

สายด่วน : 089-2448736

นายชัยณรงค์ วงษ์ภักดี

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

สายด่วน : 089-2254229

นางสาวนันทิยา แสนพรหมราช

ผู้ช่วยนวกประชาสัมพันธ์

สายด่วน : 038-539707-8

นางสาวสุชาดา ชื่นชม

ผช.จพ.พัฒนาชุมชน

สายด่วน : 038-539707-8

นายปฏิญญา พิมเสน

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

สายด่วน : 038-539707-8

นายธวัชชัย พุ่มพวง

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

สายด่วน : 038-539707-8

นายวงศธร พัฒนาภรณ์

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

สายด่วน : 038-539707-8

นายประกิจ ใจใหญ่

คนสวน

สายด่วน : 038-539707-8

นายกนก ศรีทอง

ช่างไม้

สายด่วน : 038-539707-8

นายวิชิต สิทธิเดช

ช่างก่อสร้าง

สายด่วน : 038-539707-8

นายเอราวัณ เล็กชะอุ่ม

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สายด่วน : 038-539707-8

นายบุญลือ พุ่มพวง

คนงาน

สายด่วน : 038-539707-8

นายวิชาญ ชุนศิลปเวช

คนงาน

สายด่วน : 038-539707-8

นายประกิจ หงษ์ทอง

คนงาน

สายด่วน : 038-539707-8

นายอธิวัฒน์ สีล้ง

คนงาน

สายด่วน : 038-539707-8

นายพงศ์เทพ เหมบัวกลัด

คนสวน

สายด่วน : 038-539707-8

นายสุริยง อินกลัด

คนสวน

สายด่วน : 038-539707-8

นายอุดร พูลทวี

ช่างก่อสร้าง

สายด่วน : 038-539707-8

กฤษณะ ประภานิล

คนงาน

สายด่วน : 038-539707-8

นายพงศ์เพชร เล็งสอน

พนง.ขับเครื่องจักรขนาดเบา

สายด่วน : 038-539707-8

ธเนศ คงเมฆ

คนงาน

สายด่วน : 038-539707-8เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์

29 หมู่ที่ 3 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

E-mail : bangwuakanarak@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 038-539707-8 Fax : 038-539709

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.bangwuakanarak.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่