กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม- บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ร.ต.ต.สุรเศรษฐ์ เจิมรอด

รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

สายด่วน : 084-3623042

นางเบญจวรรณ เศรษฐวิวัฒนกุล

ผุ้อำนวยการกองสาธารณสุข

สายด่วน : 089-2448653

พจอ.สมคิด ไชยชนะ

พยาบาลวิชาชีพ

สายด่วน : 038-539707-8

นางสาวอรอนงค์ สาตรสนธิ์

พยาบาลวิชาชีพ

สายด่วน : 038-539707-8

นางสาวนริศรา กิตติวานิช

เจ้าพนักงานธุรการ

สายด่วน : 038-539707-8

นางสาวนิตยาวรรณ บัวศรี

ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์

สายด่วน : 038-539707-8

นายอดุลย์ โภคทรัพย์

คนสวน

สายด่วน : 038-539707-8

นางสาวนันท์ฐิตา คงเมฆสีห์ธนา

ผช.จพง.การเงินและบัญชี

สายด่วน : 038-539707-8

นายสมเกียรติ เพ็งสว่าง

พนักงานขับรถขยะ

สายด่วน : 038-539707-8

นายนิยม บุตรสี

พนักงานขับรถขยะ

สายด่วน : 038-539707-8

นายทนุพล เพ็ชรสว่าง

พนักงานขับรถขยะ

สายด่วน : 038-539707-8

นายไพบูลย์ กิมเฮง

พนักงานขับรถขยะ

สายด่วน : 038-539707-8

นายเพชร บุญชู

พนักงานขับรถขยะ

สายด่วน : 038-539707-8

นายปรีชา ใจอารีย์

คนงานประจำรถขยะ

สายด่วน : 038-539707-8

นายสมิทธ์ บุญชู

คนงานประจำรถขยะ

สายด่วน : 038-539707-8

นายศักดิ์ชัย ศิลปศร

คนงานประจำรถขยะ

สายด่วน : 038-539707-8

นายชูชาติ โพนทะยาน

คนงานประจำรถขยะ

สายด่วน : 038-539707-8

นายณรงค์ บุญแจ้ง

คนงานประจำรถขยะ

สายด่วน : 038-539707-8

นายสุชาติ ยินดีรัมย์

คนงานประจำรถขยะ

สายด่วน : 038-539707-8

นายสุทิน จันทร์ศรี

คนงานประจำรถขยะ

สายด่วน : 038-539707-8

นายบุญมี พันธุ์แสง

คนงานประจำรถขยะ

สายด่วน : 038-539707-8

นางสาวฐิติชญาน์ เณรหนู

ผช.จพง.ธุรการ

สายด่วน : 038-539707-8

นายกิตติศักดิ์ พุ่มพวง

คนงาน

สายด่วน : 038-539707-8

นายสุทธิพงศ์ บู่พุก

พนักงานขับรถยนต์

สายด่วน : 038-539707-8

นายแร่ ขุนทอง

คนงานประจำรถขยะ

สายด่วน : 038-539707-8

นายจรัญ อ้นชุ่ม

คนงานประจำรถขยะ

สายด่วน : 038-539707-8

นายพิพัฒน์ บุญทิพย์

คนงานประจำรถขยะ

สายด่วน : 038-539707-8

นางกันธิชา ชีกล่ำ

คนงานประจำรถขยะ

สายด่วน : 038-539707-8

นายไพรัตน์ หอยสังข์

คนงานประจำรถขยะ

สายด่วน : 038-539707-8

นายธนกร เมฆทิม

คนงานประจำรถขยะ

สายด่วน : 038-539707-8

นายไพรัตน์ บุญน้อย

คนงานประจำรถขยะ

สายด่วน : 038-539707-8

นายประเสริฐศักดิ์ จันทร์หอม

คนงานประจำรถขยะ

สายด่วน : 038-539707-8

นายทิชานนท์ มั่นนาค

คนงานประจำรถขยะ

สายด่วน : 038-539707-8

นายวีระพงษ์ รักษาแดน

คนงานประจำรถขยะ

สายด่วน : 038-539707-8

นายภานุพงษ์ เหมบัวกลัด

คนงานประจำรถขยะ

สายด่วน : 038-539707-8

นางสาวขวัญจิตต์ ทิพย์อุทัย

คนงานประจำรถขยะ

สายด่วน : 038-539707-8

นายพิชัย พรหมสาลี

คนงานประจำรถขยะ

สายด่วน : 038-539707-8

นายพีรพล พูลทวี

คนงานประจำรถขยะ

สายด่วน : 038-539707-8

นายเสาร์ รำไพ

คนงานประจำรถขยะ

สายด่วน : 038-539707-8

นายสมนึก เพ็งสว่าง

คนงานประจำรถขยะ

สายด่วน : 038-539707-8เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์

29 หมู่ที่ 3 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

E-mail : bangwuakanarak@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 038-539707-8 Fax : 038-539709

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.bangwuakanarak.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่