หัวหน้าส่วนราชการ- บุคลากรหัวหน้าส่วนราชการ

นายสามารถ เจิมรอด

ปลัดเทศบาล

สายด่วน : 081-9951065

นายธนภูมิ ศิริวงศ์

รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)

สายด่วน : 087-6113377

ร.ต.ต.สุรเศรษฐ์ เจิมรอด

รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

สายด่วน : 084-3623042

นางสาววันทนา ฉิมบ้านดอน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)

สายด่วน : 086-1157441

นายสมบัติ ใหม่เอี่ยม

ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่างระดับกลาง)

สายด่วน : 089-2448736

นางจีรภา มั่งมี

ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลังระดับกลาง)

สายด่วน : 089-2448667

นางเบญจวรรณ เศรษฐวิวัฒนกุล

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงา

สายด่วน : 089-2448653

นางจำลอง หาญกล้า

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสั

สายด่วน : 081-8621772

นางสาววิไลรัตน์ ขาวมรดก

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)

สายด่วน : 092-4590549

นายชัยณรงค์ วงษ์ภักดี

หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานงานช่างระดับต้น)

สายด่วน : 089-2554229เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์

29 หมู่ที่ 3 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

E-mail : bangwuakanarak@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 038-539707-8 Fax : 038-539709

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.bangwuakanarak.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่