โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์- บุคลากรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์

นางตรีรัตน์ รัตนวิโรจน์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สายด่วน : 086-9061311

นางพินิจ คงสุวรรณ

ครู

สายด่วน : 038-539139

นางสาววริศรา นีซัง

ครู

สายด่วน : 038-539139

นางสาวภรภัทร บัวสาตร์

ครู

สายด่วน : 038-539139

นางสาวสุธนี โกมลมาลย์

ครู

สายด่วน : 038-539139

นางสาวธัญญาภรณ์ เหลียววัฒนกิจ

ครู

สายด่วน : 038-539139

นางสาวกานต์รวี ทองล้อม

ครู

สายด่วน : 038-539139

นางอาทิตยา จันทรดาวัน

ครู

สายด่วน : 038-539139

นางสาวสมคิด พรมชาติ

ครู

สายด่วน : 038-539139

นางสาวสลิลทิพย์ เย็นใจ

ผช.นักวิชาการศึกษา

สายด่วน : 038-539139

นางเพ็ญ พัฒนาภรณ์

แม่ครัว

สายด่วน : 038-539139

นางสาวสิทธิ แดงแขก

แม่ครัว

สายด่วน : 038-539139

นางสุภาวรรณ อ่วมอินทร์

นักการ

สายด่วน : 038-539139

นางสาวอุทุมพร แก้วเล็ก

คนงาน

สายด่วน : 038-539139

นางกัลยา เรืองเดช

แม่ครัว

สายด่วน : 038-539139

นายบัญญัติ พัฒนาภรณ์

คนงาน

สายด่วน : 038-539139

นางบุปผา กันภัย

คนงาน

สายด่วน : 038-539139

นางสาวกาญจนา เหมบัวกลัด

คนงาน

สายด่วน : 038-539139เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์

29 หมู่ที่ 3 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

E-mail : bangwuakanarak@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 038-539707-8 Fax : 038-539709

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.bangwuakanarak.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่