ผู้บริหารท้องถิ่น- บุคลากรผู้บริหารท้องถิ่น

นายอิทธิพงษ์ ทองล้อม

นายกเทศมนตรีตำบลบางวัวคณารักษ์

สายด่วน : 081-9951064

นายชัยรัตน์ ชื่นชม

รองนายกเทศมนตรีฯ

สายด่วน : 081-3449976

นายอิทธิพล มีสมศักดิ์

รองนายกเทศมนตรีฯ

สายด่วน : 098-5988827

นางจันทร์แรม อู่เจริญ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ

สายด่วน : 081-8178995

นายพิทยา ทองล้อม

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ

สายด่วน : 086-7707545เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์

29 หมู่ที่ 3 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

E-mail : bangwuakanarak@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 038-539707-8 Fax : 038-539709

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.bangwuakanarak.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่