กองคลัง- บุคลากรกองคลัง

นางจีรภา มั่งมี

ผู้อำนวยการกองคลัง

สายด่วน : 089-2448667

นางสาวอมรรัตน์ พรหมอินทร์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

สายด่วน : 038-539707-8

นางสาววารินทร์ ยังดี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

สายด่วน : 038-539707-8

นางช่อทิพย์ อ่อนเอี่ยม

นักวิชาการพัสดุ

สายด่วน : 038-539707-8

นางเอื้อมเดือน วิมลจิตต์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

สายด่วน : 038-539707-8

นางสาวสลิตตา พุ่มพวง

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สายด่วน : 038-539707-8

นายพัลลภ แสงทอง

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

สายด่วน : 038-539707-8

นางนพรัตน์ ศรีทองคำ

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

สายด่วน : 038-539707-8

นางสาวเอื้อมพร ขำทอง

ผช.นวก.ประชาสัมพันธ์

สายด่วน : 038-539707-8

นางสาว เพียงใจ เหมบัวกลัด

ผช.จพง.พัฒนาชุมชน

สายด่วน : 038-539707-8

นางสาววรรณา ปรานนท์

ผช.จพง.ธุการ

สายด่วน : 038-539707-8

นางสาวนิศานาถ อ้นชุ่ม

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

สายด่วน : 038-539707-8

นางปิยะฉัตร อ่ำสำอางค์

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

สายด่วน : 038-539707-8

นายอภิชาติ เหมบัวกลัด

พนักงานขับรถยนต์

สายด่วน : 038-539707-8

นางสาวยศวดี พลหินลาด

คนงาน

สายด่วน : 038-539707-8เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์

29 หมู่ที่ 3 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

E-mail : bangwuakanarak@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 038-539707-8 Fax : 038-539709

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.bangwuakanarak.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่